Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach poszukuje osób na stanowisko:

 

KONTROLER BILETÓW

 

Zakres zadań:
• bieżąca kontrola biletów u pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej
• wystawianie wezwań do zapłaty w przypadku braku opłaty za przejazd
• wypełnianie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami
• bieżące rozliczanie się z powierzonych druków, nadzór nad powierzonymi urządzeniami

Miejsce pracy:
w środkach lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Miasto Puławy oraz gmin,  z którymi gmina Miasto Puławy zawarła porozumienie w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze
 

Wymagania:
• niekaralność
• wykształcenie  minimum zawodowe
• asertywność

• wysoka kultura osobista
• komunikatywność
• odporność na stres oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
• umiejętność pracy w zespole

• zdolność organizowania i planowania pracy własnej

• gotowość do pracy w systemie zmianowym

• prawo jazdy kat. B

Mile widziane:

• znajomość przepisów przewozowych i procedur kontroli


Oferujemy:
• pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
• zapewniamy stałą pracę na podstawie umowy o pracę

• możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i wdrażania własnych pomysłów


Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV z oznaczeniem nazwy stanowiska w sekretariacie MZK Puławy przy ul. Dęblińskiej 2A lub mailowo na adres mzk@mzk.pulawy.pl

 

Prosimy o podpisanie CV i następującej klauzuli:

KLAUZULA ZAWIERAJĄCA ZGODĘ NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (CV)

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest MZK Puławy Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko kontrolera biletów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

                                                                         

 

                                                                          ………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Puławy Sp. z o.o.,                        ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy;

2)   Kontakt z inspektorem ochrony danych w MZK Puławy Sp. z o.o. jest możliwy pod numerem telefonu: 660 465 051 lub adresem e-mail: iod@mzk.pulawy.pl

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kontrolera biletów w MZK Puławy Sp. z o.o.,  w oparciu o:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, – na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz                   w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
  • na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym.

5)   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, tj. do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko kontrolera biletów

7)   posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@mzk.pulawy.pl;

8)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;