Obrazek do aktualności

RADA NADZORCZA
jednoosobowej spółki Gminy Miasto Puławy
Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 24-100 Puławy ul. Dęblińska 2A.

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU – PREZESA ZARZĄDU
„Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy” spółka z o.o. w Puławach.

I. Do konkursu może przystąpić Kandydat, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów o kierunku ekonomicznym, managerskie lub prawnicze,
2) posiada co najmniej 5-letni staż pracy na podstawie umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalność gospodarczej na własny rachunek,
3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) posiada pełną zdolności do czynności prawnych,
5) korzysta w pełni z praw publicznych,
6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

2. Dodatkowym atutem Kandydata będzie:
1) znajomość zagadnień transportu drogowego, przepisów o gospodarce komunalnej.
2) posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zgodnie z ustawą z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019, poz.58);

3. Wymagane umiejętności:
1) obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office, Word, Excel;
2) prawo jazdy co najmniej kat. B.

II. W postępowaniu nie może brać udziału, osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

III. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1) Życiorys (CV) ze zdjęciem;
2) Pisemnie opracowaną koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki opatrzoną własnoręcznym podpisem;
3) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub poświadczonych notarialnie odpisach, w tym dokument poświadczający ukończenie studiów wyższych oraz co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
4) Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
6) Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
7) Oświadczenie o co najmniej 5-letnim doświadczeniu zawodowym;
8) Oświadczenie o co najmniej 3-letnim stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym;
9) Pisemne oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu -Prezesa Zarządu. Wzór klauzuli informacyjnej jest dostępny na stronie internetowej spółki.
10) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych. oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
11) Adres do korespondencji w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
12) Aktualne zaświadczenie lekarskie (do 3 m-cy poprzedzających datę zgłoszenia) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska Członka Zarządu;
13) W przypadku kandydata urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972 r. oświadczenie o złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2017, poz.2186) albo oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu wojewodzie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust 3 a tej ustawy.
14) wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Zakładu.

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt 4 -10 i 13 składanych przez kandydata powinno być własnoręcznie podpisane.

IV. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
V. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 12.03. 2019 r.
W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia kandydatów zostaną ocenione pod kątem formalnym. Informacja o dopuszczeniu kandydatów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej zostanie podana indywidualnie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu do ich składania podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną zawiadomieni pisemnie.
VI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do rozmów kwalifikacyjnych zostaną przeprowadzone w dniu 27.03.2019 r. W przypadku ewentualnej zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną telefoniczne powiadomieni przez Spółkę.
VII. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia z obszaru:
– działalności Spółki oraz sektora, w którym spółka działa;
– prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie drogowym,
-prawa zamówień publicznych,
– znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego w tym spółek komunalnych,
– znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
– znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych i logistycznych.
– własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki,
– doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomość języków obcych, dodatkowe kwalifikacje.

Kandydaci do czasu upływu terminu składania zgłoszeń mogą w siedzibie Spółki u Głównego Księgowego lub w sekretariacie po uprzednio uzgodnionym terminie – pod nr tel.818868000 zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce obejmującymi:
– Akt założycielski Spółki,
– Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za lata 2016-2017;

Warunkiem udostępnienia (do wglądu) w/w dokumentów Spółki jest złożenie przez kandydata pisemnego oświadczenia i zachowaniu poufności.

VIII. Zgłoszenia powinny być przesłane pocztą lub złożone w zamkniętych niepodpisanych kopertach z napisem:

„ZGŁOSZENIE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU- PREZESA ZARZĄDU
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI – PUŁAWY SP. Z O.O. W PUŁAWACH”

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 11.03.2019 r. o godz: 15-ej w siedzibie MZK-Puławy sp. z o. o w Puławach ul. Dęblińska 2A. /sekretariat/. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do siedziby spółki.

IX. Dodatkowe informacje:
W toku postępowania Rada Nadzorcza może przeprowadzić dodatkowo rozmowy uzupełniające z kandydatem m. innymi do opracowanych pisemnie koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki lub zagadnień związanych z profilem jej działalności, zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyn.
Rada Nadzorcza pisemnie powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach. Regulamin Rady Nadzorczej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej MZK – Puławy sp. z o. o w Puławach. www.mzk.pulawy.pl.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu gminnego.

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

klauzula informacyjna