Obrazek do aktualności

 

na wykonanie zamówienia w zakresie usługi prowadzenia kontroli ważności biletów i dokumentów uprawniających do przejazdu w autobusach komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o.,   ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

 

  1. Istotne warunki zamówienia
  2. Zamawiający:

          Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o.

  1. Dęblińska 2, 24-100 Puławy

NIP: 716 000 48 26, Regon: 430 964 995, KRS: 0000023006

  1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

63712000- 3 – usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego

 

  1. Tryb postępowania:

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) oraz zakładowego Regulaminu  udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III. Miejsce, sposób oraz termin przesyłania ofert:

  1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 marca 2017r. do godz. 10:00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie:
  2. a) papierowej na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do sekretariatu Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy sp. z o.o. w Puławach, lub
  3. b) w wersji elektronicznej Pdf na adres: mzk@mzk.pulawy.pl

z dopiskiem: „Oferta na kontrolę biletów”.

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o wyborze oferty