Przejazdy bezpłatne

I. Uprawnienia ustawowe

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów szczególnych (uprawnienia ustawowe) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Posłowie na sejm i senatorowie Na obszarze całej sieci
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym
zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

II. Uprawnienia gminne

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (uprawnienia gminne) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Dzieci w wieku do lat 4 Na obszarze gminy:

Miasto Puławy

Janowiec

Końskowola

Kurów

Puławy

Żyrzyn

Kazimierz Dolny

Ryki

Dęblin

2 .Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia

 

Na obszarze gminy:

Miasto Puławy

Janowiec

Końskowola

Kurów

Puławy

Żyrzyn

Kazimierz Dolny

Ryki

Dęblin

3. Opiekun dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia w czasie przejazdu lub podróżujący po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia* Na obszarze gminy:

Miasto Puławy

Janowiec

Końskowola

Kurów

Puławy

Żyrzyn

Kazimierz Dolny

Ryki

Dęblin

4. Ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, bez względu na orzeczony stopień niepełnosprawności Na obszarze gminy:

Miasto Puławy

Janowiec

Końskowola

Kurów

Puławy

Żyrzyn

Kazimierz Dolny

Ryki

Dęblin

5 .Opiekun uczącej się młodzieży niepełnosprawnej od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności* Na obszarze gminy:

Miasto Puławy

Janowiec

Końskowola

Kurów

Puławy

Żyrzyn

Kazimierz Dolny

Ryki

Dęblin

6. Osoby ociemniałe i niewidome Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Ryki

7. Podróżujący opiekun w bezpośrednim sąsiedztwie osób ociemniałych i niewidomych * Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Puławy

-Ryki

8. Osoby które ukończyły 70 lat Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

9. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

10. Podróżujący opiekun w bezpośrednim sąsiedztwie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) * Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

11. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

12. Osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r., poz.693 z późn.zm.) Na obszarze Miasta Puławy

Przejazdy ulgowe

I. Ulga ustawowa

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów szczególnych (ulga ustawowa – 50%) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów Na obszarze całej sieci
2. Kombatanci i inne osoby uprawnione

 

II. Ulga gminna

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (ulga gminna) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
Dzieci w wieku od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

-Dęblin

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole

podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

-Dęblin

Emeryci, renciści Na obszarze gminy:

-Miasto Puławy

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)

 

Na obszarze gminy:

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

Osoby, które ukończyły 70 lat

 

Na obszarze gminy:

-Janowiec

-Końskowola

-Kurów

-Puławy

-Żyrzyn

-Kazimierz Dolny

-Ryki

Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu

„Duża Puławska Rodzina”

Na obszarze gminy

Miasto Puławy

Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni w ramach programu

„Owocna Karta Dużej Rodziny 3+”

Na obszarze Gminy

Puławy

 

Przepisy przewozowe: Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz inne aspekty korzystania z komunikacji miejskiej w Puławach regulują przepisy przewozowe. Zobacz więcej »