Przejazdy bezpłatne

I. Uprawnienia ustawowe

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (uprawnienia ustawowe) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Posłowie na sejm i senatorowie Na obszarze całej sieci
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym
zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
3. Uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych
4. Jedno z rodziców lub opiekun dziecka wymienionego w punkcie 3 przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu ucznia do placówek szkolnych i opiekuńczych niezależnie od obecności niepełnosprawnego dziecka

 

II. Uprawnienia gminne

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (uprawnienia gminne) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Dzieci do lat 4 Na obszarze całej sieci
2. Ociemniali i niewidomi Gminy: miasto Puławy, Janowiec, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn
3. Podróżujący przewodnicy w bezpośrednim sąsiedztwie ociemniałych i niewidomych Gminy: miasto Puławy, Janowiec, Puławy
4. Osoby , które ukończyły 70 lat Gminy: miasto Puławy
5. Osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa)
6. Podróżujący przewodnicy lub opiekunowie w bezpośrednim sąsiedztwie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” Na obszarze całej sieci

 

Przejazdy ulgowe

I. Ulga ustawowa

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów szczególnych (ulga ustawowa – 50%) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów Na obszarze całej sieci
2. Kombatanci i inne osoby uprawnione

 

II. Ulga gminna

Do korzystania z ulgowych przejazdów na terenie miasta Puławy oraz sąsiednich gmin na podstawie przepisów prawa lokalnego (ulga gminna) uprawnieni są:

Uprawnione osoby Zakres obowiązywania
1. Dzieci od 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Na obszarze całej sieci
2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
3. Emeryci i renciści
4. Osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa]) Gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn
5. Osoby, które ukończyły 70 lat
6. Rodzice/opiekunowie prawni lub faktyczni zaliczani do rodzin wielodzietnych Gmina: miasto Puławy (ulga 50%)

 
 

Przepisy przewozowe

Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów oraz inne aspekty korzystania z komunikacji miejskiej w Puławach regulują przepisy przewozowe. Zobacz więcej »