Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko: KSIĘGOWA/Y

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 5. wykształcenie – wyższe

 6. staż pracy – minimum 5 lat

b. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów, a w szczególności ustaw :

  • ustawa o rachunkowości,

  • kodeks spółek handlowych,

  • ustawa o podatku VAT, podatku CIT

  • ustawa o finansach publicznych,

 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w zakresie stosowania powyższych przepisów prawa,

 3. predyspozycje osobowościowe:

  • kreatywność, staranność, rzetelność, punktualność,

  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elastyczność w wykonywaniu zadań,

  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,

  • umiejętność analizy i syntezy informacji, otwartość na nowe rozwiązania,

  • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność planowania pracy,

 4. inne – umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość obsługi programu Excel).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dekretacja dokumentów księgowych,

 2. Księgowanie dokumentów finansowych dotyczących przychodów i kosztów,

 3. Analiza poprawności zapisów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. Analiza i przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS

 5. Sporządzanie wydruków na ostatni dzień każdego miesiąca ksiąg rachunkowych w układzie analitycznym i syntetycznym oraz zestawień i obrotów sald,

 6. Prowadzenie rejestrów sprzedaży, zakupu, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, operacji bankowych

 7. Uzgadnianie ksiąg inwentarzowych.

 8. Sporządzanie arkuszy amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych.

 9. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i dekretowanie do wypłaty dowodów  finansowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 10. Kompletowanie i uzgadnianie dowodów finansowych do wypłaty. 

 11. Prowadzenie analityki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z podziałem na poszczególne  przedszkola.

 12. Sporządzanie not księgowych, dokumentów wewnętrznych

 13. Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych z zakresu zadań powierzonych na zajmowanym stanowisku.


 

III. Warunki pracy na w/w stanowiskach:

 1. praca o charakterze administracyjno — biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 2. praca wykonywania w siedzibie Spółki – MZK Puławy sp. z o.o.,  parter, w budynku brak windy;

 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 4. praca jednozmianowa.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku księgowa/y zapraszamy do składania aplikacji do 18.09.2020 r.

Aplikację ( List motywacyjny oraz CV zawodowe wraz z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych następującej treści:

"KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Puławy Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy;

2)  Kontakt z inspektorem ochrony danych w MZK Puławy Sp. z o.o. jest możliwy pod numerem telefonu: 660 465 051 lub adresem e-mail: iod@mzk.pulawy.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach niniejszego naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:

 • na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana,

 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

 • na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
 • jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Przed upływem ww. terminu zostanie odesłana,
 • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy,
 • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         

7)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale może być konieczne do wzięcia udziału w naborze.

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.

 

…………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

 

 

można składać:

a. osobiście: w siedzibie Spółki – Sekretariat, w godzinach od 7:00 do 15:00

b. pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacji-Puławy Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy


 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 

rekrutacja klauzula mzk