Obrazek do aktualności

 

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 280030 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowzkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Komunikacji Puławy Sp. z o.o. , ul. Dęblińska 2, 24100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8863063, faks 081 8868000.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.pulawy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego

Zaadu Komunikacji Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCPPM) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) Ubezpieczenie Assistance (ASS).

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

1. Zamawiacy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniacych określonych w art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo Zamówi Publicznych w wysokości 20 % 2. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w ramach zamówienia podstawowego, musi w zamówieniach uzupniacych stosować stawki nie wyższe niż w zawieniu podstawowym. Sadka będzie przeliczana w systemie pro rata temporis za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie będzie tae stosował składek minimalnych. 3. Zakres przewidywanych zamówień uzupełniających obejmuje w szczególności: a) objęcie ochro nowo nabytych pojazdów w okresie trwania umowy.

II.1.6) Wslny ownik Zamówień (CPV): 66.51.00.008. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiacy nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: prowadzi działalność ubezpieczeniową w ml ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151 wraz z poź. zm.) w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia Ocena spnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ dokonywana dzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6.SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazyw na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, krych spnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczelny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadcz dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6.1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazyw na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, krych spnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczelny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadcz dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazyw na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, krych spnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczelny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadcz dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazyw na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o dzialności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 roku Nr 124, poz. 1151 wraz z poź. zm.), na dzień 31.12.2014 roku lub źniejszy wskaźnik pokrycia marginesu wyacalności środkami własnymi co najmniej 100%. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadcz dołączonych do oferty wymienionych w pkt. 6. 1 SIWZ. Treść załączonych dokumentów musi jednoznacznie wskazyw na fakt, iż Wykonawca spełnia przedmiotowe warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spniania przez wykonaw warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawni do wykonywania określonej dzialności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowzek ich posiadania, w szczelności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymaga wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pospowaniu o udzielenie zamówienia albo sadania ofert;

wykonawca powołujący s przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zawienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miescy przed uywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zawienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADA OKRLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłoż:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Zącznik nr 6 do SIWZ. 2. Orygin lub podpisaną i potwierdzoną formułą Za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę. 3. Ogólne Warunki Ubezpiecz (OWU) wymóg dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, kre przedmiotem pospowania, za wyjątkiem ubezpiecz obowiązkowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwzane z przedmiotem zawienia:

1 Cena 98

2 Dodatkowe warunki ubezpieczenia 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do trci oferty, na podstawie krej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowi umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiacy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowi zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie krej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyspienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej. 2.Zmiana postanowi umowy wynikających z treści oferty jest możliwa tylko na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówi Publicznych weug poniższych warunków i dotyczyć może w szczelności: a) rodzaju i zakresu ubezpieczenia jakie mo wynik ze zmian obowiązucych przepisów prawnych i/lub istotnych z uwagi na charakter działalności Zmawiającego stosunków umownych, które obligują go do zawarcia innego rodzaju ubezpieczenia niż przewidziane w umowie, b) rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia (polisy) dącej przedmiotem zamówienia wyniku zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego, c) harmonogramu płatności i wysokości poszczególnych rat składki, d) zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w odniesieniu do zobowiąz niezrealizowanych w przypadku: ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do uugi objętej umową, zmiany minimalnego wynagrodzenia za pra ustalonego na podstawie art. 2 ust 35 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (jeżeli zmiany te dą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość. Zamawiający zastrzega maksymalnie 50% udział w poniesieniu kosztów związanych z zaistnieniem przedmiotowych okoliczności) 3. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. Powsze postanowienia stanowią katalog zmian, na kre Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowzania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany postanowi zawartej umowy w stosunku do treści oferty zostaną wprowadzone w formie aneksów do umowy na pisemny wniosek Zamawiającego. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyj Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówi Publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: brokersunion.pl

Specyfikac istotnych warunków zamówienia można uzysk pod adresem: Brokers Union Sp. z o.o., ul. Ślężna 112B/U8 6, 53111 Wrocław; email: a.giera@brokersunion.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2015 godzina 13:30, miejsce: Brokers Union Sp. z o.o., ul. Ślężna 112B/U8 6, 53111 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE TOWARZYSTWA UBEZPIECZ WZAJEMNYCH W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego conkostwa w TUW, a w szczególności ze zobowzaniem Zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadknieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kre miały b przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumentacja przetargowa