Obrazek do aktualności

Na podstawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach ul. Dęblińska 2A oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 Miejski Zakład Komunikacji – Puławach, ul. Dęblińska 2a, 24-100 Puławy,  tel. 81 886-87-53

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (LICYTACJĘ)

na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:

1. Autobus marki Jelcz, model 120M/3 17,5t , nr rej. LPU 26582, rok produkcji 2004, nr identyfikacyjny SUJ12006400000087, nr ewidenc. 158 – cena wywoławcza 17589 PLN.

2. Autobus marki Jelcz M101I , nr rej. LPU 79PC , rok produkcji 2006, nr identyfikacyjny SUJ10100160000044, nr ewidenc. 156 – cena wywoławcza 10332 PLN

3. Autobus marki MAN, model A21 18t, nr rej. LPU 13332, rok produkcji 1998, nr identyfikacyjny WMAA2101188017287, nr ewidenc. 161 – cena wywoławcza 10332PLN

4. Autobus marki Solaris, model Urbino 12 18t, numer rej. LPU 61547, rok produkcji 2003, nr identyfikacyjny SU92411613BPN1042, nr ewidenc. 188 – cena wywoławcza 10824 PLN

Cena wywoławcza jest ceną BRUTTO.

Przetarg odbędzie się w dniu 18-02-2019 o godz. 1000 w siedzibie sprzedającego – lokal „Centrum nadzoru ruchu”. Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić w gotówce do kasy Zakładu najpóźniej w dniu 18-02-2019 do godz. 930 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy osoba, której udzielono przybicia uchyla się od zapłaty ceny nabycia. Wadium złożone przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Pojazd można oglądać i uzyskać o nich dodatkowe informacje w MZK Puławy w dni robocze w godz. 700 – 1500 – tel. 081-886-87-53”

Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego unieważnienia bez wyboru którejkolwiek oferty. Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec organizatora przetargu z tego tytułu.