Obrazek do aktualności
Oznaczenie zamówienia: DI/2016/05
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2016-04-29
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o.24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2

tel./faks: 081 886 80 00

Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna zamówienia: Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. [tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164].
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.pulawy.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwu fabrycznie nowych automatów biletowych wraz  z oprogramowaniem służącym do sprzedaży papierowych i elektronicznych biletów komunikacji miejskiej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy sp. z o.o. w Puławach, którego szczegółowy opis techniczny został określony w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, uzupełniających.
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 75 dni od daty podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie,  do dnia 2016-05-10 do godz. 13:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zatwierdził:  Prezes ZarząduDyrektor Spółki

mgr inż. Henryk Mizak

Dokumentacja Przetargowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty