Obrazek do aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu TT/15/09

Oznaczenie zamówienia:
TT/15/09
Data zamieszczenia ogłoszenia:
2015-08-04
Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o.
24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
tel./faks: 081 886 80 00
Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna zamówienia:
Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.pulawy.pl
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich:
1) klasy MIDI – 1 szt., data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż w 2004 roku, przebieg nie większy niż 600 tys. km;
2) klasy MAXI – 1 szt., data pierwszej rejestracji nie wcześniej niż w 2007 roku, przebieg nie większy niż 650 tys. km.
przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, których szczegółowy opis techniczny został określony w SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015-09-02.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Wadium:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
100% cena.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 2015-08-18 do godz. 13:00.
Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zatwierdził:
Prezes Zarządu
Dyrektor Spółki
mgr inż. Henryk Mizak

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty