Obrazek do aktualności

Oznaczenie zamówienia: TT/16/03

Data zamieszczenia ogłoszenia: 2016-03-09

Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
tel./faks: 081 886 80 00

Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

Podstawa prawna zamówienia:

Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.pulawy.pl

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 używanych niskopodłogowych autobusów miejskich:

1)klasy MIDI – 1 szt., wyprodukowany nie wcześniej niż w 2004 roku, przebieg nie większy niż 550 tys. km;

2)klasy MAXI – 1 szt., wyprodukowany nie wcześniej niż w 2004 roku, przebieg nie większy niż 550 tys. km..

przeznaczonych do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, których szczegółowy opis techniczny został określony w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Wadium:

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

100% cena

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 2016-03-16 do godz. 13:00.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie zatwierdził:

Prezes Zarządu Dyrektor Spółki mgr inż. Henryk Mizak

Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty