Oznaczenie zamówienia: TT/16/04
Data zamieszczenia ogłoszenia: 2016-03-30
Nazwa i adres Zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o.24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2tel./faks: 081 886 80 00
Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Podstawa prawna zamówienia: Regulamin udzielania zamówień sektorowych o wartościach nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) przez Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.mzk.pulawy.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy MAXI, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2005 roku, o przebiegu nie większym niż 550 tys. km, przeznaczonego do eksploatacji w regularnej komunikacji miejskiej, którego szczegółowy opis techniczny został określony w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji: Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, do dnia 2016-04-07 do godz. 13:00.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ogłoszenie zatwierdził: Prezes ZarząduDyrektor Spółkimgr inż. Henryk Mizak

Dokumentacja przetargowa

Zapytania i odpowiedzi

zapytanie1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty