Obrazek do aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)                    Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 2A

24-100 Puławy

Polska

Osoba do kontaktów: Henryk Mizak

Tel.: +48 818868000

E-mail: mzk@mzk.pulawy.pl Faks: +48 818868000

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzk.pulawy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)                    Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)                    Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: miejski transport autobusowy

I.4)                    Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)                   Opis

II.1.1)              Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. w Puławach.

II.1.2)              Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stacja paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.

Kod NUTS PL314

II.1.3)              Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)       Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)              Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp.

z o.o. w Puławach:

1.   2 500 m3 oleju napędowego,

2.   500 m3 benzyny bezołowiowej 95, w temperaturze referencyjnej 15OC.

II.1.6)              Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132100

II.1.7)              Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)       Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)       Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)         Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)              Całkowita wielkość lub zakres:
Olej napędowy – 2 500 m3.

Benzyna bezołowiowa 95 – 500 m3.

II.2.2)              Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)              Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)         Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 7.8.2017. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)                 Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)            Wymagane wadia i gwarancje:

1.   Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do dnia 18.7.2017 do godz. 11:00 w wysokości 200 000 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy + 00/100).

3.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.   Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto: PEKAO I O/Puławy nr 55124024121111000036107083. Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).

5.   Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu składania ofert.

6.   Kopia dokumentu wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. W przypadku złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, będzie on przekazany do przechowania w kasie w siedzibie Zamawiającego.

7.   Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

8.   Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

9.   Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.

10.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

11.  Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania.

III.1.2)            Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający dokonywał będzie zapłaty przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT dla całej realizowanej jednorazowo dostawy. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

III.1.3)            Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

III.1.4)            Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)         Warunki udziału

III.2.1)            Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.   Nie podlegają wykluczeniu,

1.1.   wstępna ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ ), na zasadzie spełnia/nie spełnia,

1.2.   Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

1.3.   Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni zobowiązany będzie do przedłożenia aktualnych na

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1., potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2.   Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1.   uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

2.1.1.    Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

2.1.2.    Wykonawca musi znajdować się w wykazie zaufanych dostawców na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl. Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólnie, to co najmniej jeden z nich musi znajdować się na tej liście. Kwota gwarancji musi być nie mniejsza niż 3 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony + 00/100) – ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług, (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).. Brak Wykonawcy na tej liście lub mniejsza kwota gwarancji, spowoduje wykluczenie Wykonawcy, a jego oferta zostanie odrzucona. Weryfikacji dokona Zamawiający.

III.2.2)            Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia aktualnej opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 500 000 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy + 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że polisa została opłacona.

III.2.3)            Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw. Wykaz ten powinien w szczególności zawierać: wartość, ilość, przedmiot zamówienia, daty wykonania i odbiorców oraz załączenie dowodów, czy dostawy

te zostały wykonane należycie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95), każdej w ilości rocznej (12 kolejnych miesięcy) nie mniejszej niż 1 200 m3 dla jednego odbiorcy.

III.2.4)            Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)         Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)      Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)      Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)                Rodzaj procedury

IV.1.1)           Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)           Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)           Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)                Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)           Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)           Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)       Informacje administracyjne

IV.3.1)           Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT/2017/04

IV.3.2)           Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)           Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)           Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.7.2017 – 11:00

IV.3.5)           Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)           Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)  Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach:

60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)      Warunki otwarcia ofert

Data: 18.7.2017 – 11:05

Miejscowość: Puławy

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)        Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)        Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

2.   Wykonawca może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy Pzp.

3.   Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w

formie pisemnej (papierowo), faksem lub drogą elektroniczną. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdego faksu i każdej przesyłki elektronicznej.

Przekazanie korespondencji drogą elektroniczną będzie uznane za skuteczne, jeśli będzie polegało na przesłaniu kopii dokumentu opatrzonego podpisem osoby uprawnionej (zeskanowany oryginalny dokument). W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną Zamawiający uzna, że korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie nadania (zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub raportu poczty elektronicznej.

Korespondencja musi być kierowana na adres: Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A

Numer faksu: 818868000

Adres poczty elektronicznej: mzk@mzk.pulawy.pl

4.   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 3.

5.   Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań wykonawców.

6.   Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.   Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

8.   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w godzinach 8:00-14:00, jest Ryszard Górecki tel.: 818868000 lub 695616257.

VI.4)                Procedury odwoławcze
VI.4.1)           Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2)           Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.3)           Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5)        Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.6.2017

 

Dokumentacja przetargowa

 

Wyjasnienie treści SIWZ_2017.06.28

08 Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt Umowy dostawy_po zmianie treści w dniu 2017.06.28

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty