Ogłoszenie o rekrutacji – KSIĘGOWA/Y

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach poszukuje kandydatów na stanowisko: KSIĘGOWA/Y

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 5. wykształcenie – wyższe

 6. staż pracy – minimum 5 lat

b. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów, a w szczególności ustaw :

  • ustawa o rachunkowości,

  • kodeks spółek handlowych,

  • ustawa o podatku VAT, podatku CIT

  • ustawa o finansach publicznych,

 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w zakresie stosowania powyższych przepisów prawa,

 3. predyspozycje osobowościowe:

  • kreatywność, staranność, rzetelność, punktualność,

  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elastyczność w wykonywaniu zadań,

  • dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność,

  • umiejętność analizy i syntezy informacji, otwartość na nowe rozwiązania,

  • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność planowania pracy,

 4. inne – umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość obsługi programu Excel).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dekretacja dokumentów księgowych,

 2. Księgowanie dokumentów finansowych dotyczących przychodów i kosztów,

 3. Analiza poprawności zapisów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 4. Analiza i przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych, sprawozdań GUS

 5. Sporządzanie wydruków na ostatni dzień każdego miesiąca ksiąg rachunkowych w układzie analitycznym i syntetycznym oraz zestawień i obrotów sald,

 6. Prowadzenie rejestrów sprzedaży, zakupu, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, operacji bankowych

 7. Uzgadnianie ksiąg inwentarzowych.

 8. Sporządzanie arkuszy amortyzacji i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych.

 9. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i dekretowanie do wypłaty dowodów  finansowych  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 10. Kompletowanie i uzgadnianie dowodów finansowych do wypłaty. 

 11. Prowadzenie analityki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z podziałem na poszczególne  przedszkola.

 12. Sporządzanie not księgowych, dokumentów wewnętrznych

 13. Przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych z zakresu zadań powierzonych na zajmowanym stanowisku.


 

III. Warunki pracy na w/w stanowiskach:

 1. praca o charakterze administracyjno — biurowym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 2. praca wykonywania w siedzibie Spółki – MZK Puławy sp. z o.o.,  parter, w budynku brak windy;

 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

 4. praca jednozmianowa.

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku księgowa/y zapraszamy do składania aplikacji do 18.09.2020 r.

Aplikację ( List motywacyjny oraz CV zawodowe wraz z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych następującej treści:

"KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI"

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO informuję, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Puławy Sp. z o.o., ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy;

2)  Kontakt z inspektorem ochrony danych w MZK Puławy Sp. z o.o. jest możliwy pod numerem telefonu: 660 465 051 lub adresem e-mail: iod@mzk.pulawy.pl

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach niniejszego naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:

 • na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana,

 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

 • na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom przetwarzającym;

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
 • jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Przed upływem ww. terminu zostanie odesłana,
 • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy,
 • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         

7)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8)   ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale może być konieczne do wzięcia udziału w naborze.

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne.

 

…………………………………………..

(data i podpis kandydata do pracy)

 

 

można składać:

a. osobiście: w siedzibie Spółki – Sekretariat, w godzinach od 7:00 do 15:00

b. pocztą na adres: Miejski Zakład Komunikacji-Puławy Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy


 

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 

rekrutacja klauzula mzk

Leave a Reply

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content