Obrazek do aktualności

Informujemy, że od dnia 1 października 2015 roku na terenie Dęblina zostaje uruchomiona komunikacja miejska obsługiwana przez MZK – Puławy Spółka z o. o.

Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską odbywać się będzie bezpośrednio w autobusie. Cena biletu normalnego za jednorazowy przejazd w m. Dęblin wynosi 2,50 zł, bilet ulgowy 1,25 zł. 
Istnieje również możliwość zakupu biletu okresowego i użycia tzw. e-karty. Wszystkie osoby, które chciałyby z niej skorzystać już od 1 października bieżącego roku mogą złożyć wniosek o jej wydanie w siedzibie Urzędu Miasta w Dęblinie ul. Rynek 12 w terminie do dnia 28.09.2015r., pokój nr 118 w godz. 7.30 – 15.30 wtorek – piątek, 9.00 – 17.00 w poniedziałek.
Cena biletu okresowego normalnego 83 zł bilet ulgowy 41,50 zł
Czynności tej można dokonać również bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta (BOK) / Punkcie Personalizacji (PP) dostępnym w siedzibie głównej MZK Puławy. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt. 
Zachęcamy aby przed wizytą wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie e-karty. (plik w formacie .PDF)
Proces uzyskania e–karty został przedstawiony na schemacie.
Obowiązujący od dnia 1 października 2015 r. rozkład jazdy linii 31 przeznaczonej do obsługi Dęblina, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie: www.deblin.pl w zakładce – Rozkłady Jazdy oraz na stronie rozklad.mzk.pulawy.pl
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz korzystania z ulg w opłatach za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Miasto Dęblin:
I. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE, UPRAWNIENI SĄ:
1. posłowie na Sejm RP i Senatorowie RP – art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej i senatorskiej;
2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w uprawnieniach z inwalidami wojskowymi – art. 16 ust.1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.840) – na podstawie książki inwalidy wojennego /wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej;
3. opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanych do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego z odpowiednim wpisem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej;
4. uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych – art. 14a ust. 4, art.17 ust.3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację szkolną wzór MEN-I/51/2;
5. jedno z rodziców lub opiekun dziecka wymienionego w punkcie 4 przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu ucznia do placówek szkolnych i opiekuńczych niezależnie od obecności niepełnosprawnego dziecka- art. 17 ust.3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)– na podstawie biletu elektronicznego spersonalizowanego wydanego na rzecz ucznia wymienionego w punkcie 4 wraz z odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez szkołę/ przedszkole.
II. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH – UPRAWNIENIA USTAWOWE, UPRAWNIENI SĄ:
1. studenci szkół wyższych i słuchacze kolegiów – art.188 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;
2. kombatanci i inne osoby uprawnione– art. 20 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.) – na podstawie ważnej legitymacji kombatanckiej lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
III. DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATBYCH PRZEJAZDÓW NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ:1. dzieci do lat 4 – na podstawie ustnego oświadczenia jednego z rodziców lub opiekuna.IV. DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH NA TERENIE GMINY MIASTO DĘBLIN NA PODSTAWIE PRAWA LOKALNEGO – UPRAWNIENIA GMINNE, UPRAWNIENI SĄ:

1. dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie biletu elektronicznego okresowego 1-miesięcznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu
o dokument stwierdzający wiek dziecka;

2. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie biletu elektronicznego okresowego 1-miesięcznego spersonalizowanego, wydanego w oparciu o legitymację szkolną wzór MEN-I/50/2.

V. DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W PKT I, II POWINNY ODPOWIADAĆ WYMOGOM PRZEWIDZIANYM W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH.