Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Sp. z o.o. w Puławach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 3/IX/2024
Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy
Spółka z o.o. w Puławach z dnia 19 stycznia 2024 r

 

RADA NADZORCZA
jednoosobowej spółki Gminy Miasto Puławy
Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 24-100 Puławy ul. Dęblińska 2a.
Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
CZŁONKA ZARZĄDU – PREZESA ZARZĄDU
„Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach.

 

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić Kandydat, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:
  1. posiada wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzysta z pełni praw publicznych,
  5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  7. nie był karany.
 • Dodatkowym atutem Kandydata będzie:
  1. znajomość zagadnień transportu drogowego; przepisów o gospodarce komunalnej,
  2. obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office, Word, Excel,
  3. prawo jazdy kat. B.
 1. W postępowaniu nie może brać udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
  1. życiorys ze wskazaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail;
  2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis);
  3. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe;
  4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
  7. oświadczenie o niespełnianiu żadnego z warunków, o których mowa w art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023 poz.973);
  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przewarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
  10. w przypadku kandydata urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972r oświadczenie o złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2023, poz.342) albo oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu wojewodzie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust 3a tej ustawy;
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji-Puławy Spółka z o.o. w Puławach.
 1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym w przypadku odpisu dokumentu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być poproszony o przedstawienie oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 3. Życiorys i każde z oświadczeń wymienionych w pkt III składanych przez kandydata powinno być własnoręcznie podpisane.
 4. Niezłożenie przez kandydata dokumentów potwierdzających wymogi określone powyżej, będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia.
 5. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 19.02.2024r o godz. 14:30. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do siedziby spółki.
 6. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w Sekretariacie Spółki mieszczącym się
  w Puławach, przy ul. Dęblińskiej 2a lub przesłane pocztą na adres Spółki: MZK-Puławy Spółka z o.o. ul. Dęblińska 2a, 24-100 Puławy za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu zgłoszenia),
  w zamkniętych niepodpisanych kopertach z odpowiednim dopiskiem:
  „ZGŁOSZENIE DO POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
  NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU- PREZESA ZARZĄDU
  MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI – PUŁAWY SPÓŁKA Z O.O. W PUŁAWACH.”
 7. Protokolarnego otwarcia zgłoszeń i sprawdzenia ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu dokona Rada Nadzorcza w dniu 21.02.2024r.
 8. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia kandydatów zostaną ocenione pod kątem formalnym. Informacja o dopuszczeniu kandydatów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej zostanie podana telefonicznie. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu do ich składania podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną zawiadomieni telefonicznie.
 9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do rozmów kwalifikacyjnych zostaną przeprowadzone w dniu 23.02.2024r w godz.9:0-15:00. W przypadku zmiany terminu rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefoniczne.
 10. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółki przy ul. Dęblińskiej 2a w Puławach.
 11. Rozmowy kwalifikacyjne będę przeprowadzone wg. kolejności wpływu zgłoszeń.
 12. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza oceni wiedzę kandydata z co najmniej następujących zagadnień:
  • wiedza w zakresie działalności Spółki i obszarze w którym Spółka działa;
  • zadań realizowanych przez Spółkę z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;
  • prawa zamówień publicznych;
  • znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego w tym spółek komunalnych,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość przygotowania i prowadzenia procesów inwestycyjnych i logistycznych.
  • koncepcji funkcjonowania i rozwoju Spółki,
 1. Przy wyborze najlepszego kandydata Rada Nadzorcza kierować się będzie też kryterium doświadczenia na stanowisku kierowniczym niezbędnego do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce, znajomości języków obcych, dodatkowych kwalifikacji kandydata.
 2. Kandydaci do czasu upływu terminu składania zgłoszeń mogą w siedzibie Spółki u Głównego Księgowego lub w Sekretariacie w uprzednio uzgodnionym terminie – pod nr tel. 818868000 zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce obejmującymi:
  • Akt założycielski Spółki,
  • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za lata 2020-2022;
 1. Dodatkowe informacje:
  Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyn lub ponowienia postępowania w przypadku nie wyłonienia najlepszego kandydata.
  Spółka telefonicznie powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu gminnego.

 

Rada Nadzorcza MZK-Puławy Spółka z o.o. w Puławach.
(-) Łukasz Kulik
(-) Paweł Szymczyk
(-) Tomasz Czopek

Regulamin Rady Nadzorczej MZK – Puławy sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Leave a Reply

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content