Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach
ogłasza nabór na wolne stanowisko INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie – min. średnie
– bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności arkusza kalkulacyjnego
Excel,
– komunikatywność i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
– dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoka kultura osobista
b. Wymagania dodatkowe:
– mile widziana znajomość przepisów z zakresu czasu pracy.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników Spółki.
2. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego naliczenia
wynagrodzeń.
3. Fakturowanie świadczonych usług.
4. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi.
III. Warunki pracy na w/w stanowiskach:
– praca na podstawie umowy o pracę, 8/8 etatu,
– praca wykonywana na terenie działania MZK-Puławy,
– praca w podstawowym systemie czasu pracy w godz. 7:00 – 15:00,
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Inspektor ds. rozliczeń zapraszamy do
składania aplikacji do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15:00
Aplikację (List motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie oraz CV zawodowe wraz z podpisaną klauzulą o ochronie danych
osobowych następującej treści:

„KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) – zwanym dalej RODO informuję, iż:

2
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZK Puławy Sp. z o.o., ul. Dęblińska
2A, 24-100 Puławy;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w MZK Puławy Sp. z o.o. jest możliwy pod
numerem telefonu: 660 465 051 lub adresem e-mail: iod@mzk.pulawy.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w
ramach niniejszego naboru oraz późniejszej archiwizacji dokumentów:
 na podstawie Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w
zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO – w
ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana,
 na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie
w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest
traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich
informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich
sprostowania. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.
 na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane zewnętrznym odbiorcom i podmiotom
przetwarzającym;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym
zakończeniu procedury naboru,
 jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do
kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru
może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie 2 tygodni od dnia
ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu dokumenty aplikacyjne zostaną
zniszczone.
 jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru, Pani/Pana oferta
pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania
stosunku pracy,
 w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie
dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem
danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie
jest dobrowolne, ale może być konieczne do wzięcia udziału w naborze.

3
10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli i wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w procesie rekrutacji, w zakresie w jakim podanie danych jest
dobrowolne.

………………………………………….”)
(data i podpis kandydata do pracy(

można składać osobiście w siedzibie Spółki – Sekretariat, w godzinach od 7:00 do 15:00

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewyłonionych w drodze naboru, jak również
dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań formalnych oraz dokumenty, które wpłynęły
po terminie kandydaci mogą odebrać w Dziale Organizacyjno-Pracowniczym (pok. 10 lub 4,
tel.818868000) w terminie 2 tygodni od zakończenia naboru (ukazanie się wyniku naboru
w BIP). Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie podlegają zniszczeniu.

KLAUZULA dotycząca rekrutacji
Kwestionariusz osobowy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektor ds. rozliczeń

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content