Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu-Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji-Puławy Sp. z o.o. w Puławach

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 11/IX/2023
Rady Nadzorczej  MZK-Puławy sp. z o.o.

z dnia 01 czerwca 2023r

RADA NADZORCZA

jednoosobowej spółki Gminy Miasto Puławy

Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 24-100 Puławy ul. Dęblińska 2a.

Ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

CZŁONKA ZARZĄDU – PREZESA ZARZĄDU

„Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy” Spółka z o.o. w Puławach.

 

 

 1. Do postepowania może przystąpić Kandydat, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:
   1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskie na podstawie odrębnych przepisów,
   2. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na podstawie umowę o pracę, powołania, wyboru lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalność gospodarczej na własny rachunek,
   3. posiada co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   4. posiada pełną zdolności do czynności prawnych,
   5. korzysta z pełni z praw publicznych,
   6. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne,
   7. spełnia inne niż określone w pkt 1-6 wymogi określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności, że w przypadku  powołania na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu nie będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  1. Dodatkowym wymogiem wobec Kandydata jest:
   1. znajomość zagadnień transportu drogowego; przepisów o gospodarce komunalnej;
   2. posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym zgodnie
    z ustawą  z dn. 6.09.2001r o transporcie drogowym (Dz.U.2022, poz.2201);
  1. Wymagane umiejętności:
   1. obsługa komputera w zakresie oprogramowania Microsoft Office, Word, Excel;
   2. prawo jazdy kat. B.
 1. W postępowaniu nie może brać udziału osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. I Kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:
  1. życiorys zawodowy;
  2. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ust. 1 pkt 1;
  3. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy kandydata, w tym świadectwa pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalność gospodarczej bądź inne poświadczające staż pracy zgodnie z ust. 1 pkt 2;
  4. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikający z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z ust. 1 pkt 3;
  5. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu kompetencji zawodowych o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
  7. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych. oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;
  9. oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych oraz, że w przypadku powołania  nie będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zgodnie z ust. 1 pkt 7;
  10. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym na stanowisko Członka zarządu -Prezesa Zarządu.
  11. adres do korespondencji w tym adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
  12. W przypadku kandydata urodzonego przez dniem 1 sierpnia 1972r oświadczenie o złożeniu właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2023, poz.342) albo oświadczenie kandydata o złożeniu właściwemu wojewodzie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z art. 7 ust 3 a tej ustawy.
  13. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Zakładu.

Każde z oświadczeń wymienionych w pkt III składanych przez Kandydata powinno być własnoręcznie podpisane a dokumenty mogą być składane w oryginałach lub poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem kopiach.

 1. W toku postepowania kwalifikacyjnego Kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty (referencje, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia);
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 7.06.2023 r. godz. 1100.
  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia kandydatów zostaną ocenione pod kątem formalnym. Informacja o dopuszczeniu kandydatów do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej zostanie podana indywidualnie telefonicznie. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po upływie terminu do ich składania  podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie zostaną dopuszczeni do rozmów kwalifikacyjnych, o czym zostaną zawiadomieni pisemnie.
 3. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do rozmów kwalifikacyjnych zostaną przeprowadzone w dniu 12.06.2023 r. w godz. 900. W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną telefoniczne powiadomieni przez Spółkę.
 4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia z obszaru:
 • działalności Spółki oraz o sektora, w którym spółka działa;
 • prawa w zakresie zadań realizowanych przez spółkę, w tym ustawy o publicznym transporcie drogowym,
 • prawa zamówień publicznych,
 • znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego w tym spółek komunalnych,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

Kandydaci do czasu upływu terminu składania zgłoszeń mogą w siedzibie Spółki  u Głównego Księgowego lub w sekretariacie  po uprzednio uzgodnionym terminie – pod nr  tel. 81 8868000 zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce obejmującymi:

 • Akt założycielski Spółki,
 • Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za lata 2020-2023;

Warunkiem udostępnienia (do wglądu) w/w dokumentów Spółki jest złożenie przez kandydata pisemnego  oświadczenia o zachowaniu poufności.

 1. Zgłoszenia powinny być przesłane pocztą lub złożone w zamkniętych niepodpisanych kopertach z napisem:

„ZGŁOSZENIE DO POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU- PREZESA ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI – PUŁAWY SP. Z O.O. W PUŁAWACH”

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 7.06.2023 r. o godz: 900-ej w siedzibie MZK-Puławy sp. z o. o w Puławach ul. Dęblińska 2a. /sekretariat/. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do siedziby spółki. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia dokumentów do spółki.

 1. Dodatkowe informacje:

W razie potrzeby Rada Nadzorcza przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, którzy uzyskali równą liczbę punktów. Rozmowa będzie dotyczyła zagadnień związanych z profilem działalności Spółki, zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

Jeżeli w postępowaniu będzie uczestniczyć kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie bez podania przyczyn.

Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

Regulamin Rady Nadzorczej w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest na stronie internetowej MZK – Puławy sp. z o. o w Puławach. www.mzk.pulawy.pl.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mieć będą przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu gminnego.

 

Rada Nadzorcza:

   1. Łukasz Kulik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   2. Violetta Boguszyńska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   3. Tomasz Czopek – Członek Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej MZK – Puławy sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Leave a Reply

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Cookies settings
Akceptuję
Polityka Prywatności
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Oświadczenie Administratora danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) dlatego realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia informuję, iż:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A.
 • Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Puławy, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo: iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051.
 • Ponadto informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego portalu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP, imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje zapisywane w plikach cookies.
 • Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania portalu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach (www.mzk.pulawy.pl)
 • Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez portal www.mzk.pulawy.pl
 • W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@mzk.pulawy.pl
 • Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
 • Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Polityka plików cookies

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Źródło: www.wikipedia.pl Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.
Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z MZK Puławy sp. z o.o. – Google Inc. Wykorzystujemy usługi Google Analytics, które legitymują się własną polityką prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Google Inc. udostępnia także narzędzia umożliwiające zablokowanie Google Analytics w Twojej przeglądarce. Narzędzia te możesz pobrać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach internetowych: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Instrukcje dla urządzeń mobilnych: Android, iOS (Safari).

Polityka informacji w formularzach

Opisana polityka informacji w formularzach odnosi się do wszystkich stron internetowych, rozkładu jazdy oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Puławach sp. z o.o.
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zapytanie kontaktowe, zgłoszenie reklamacji lub zapytanie handlowe.
 5. Podanie w formularzu kontaktowym danych osobowych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Save settings
Cookies settings
Skip to content